Přívalové povodně, nečekaná hrozba

15. srpna, 2023

V letním období naše území stále častěji ohrožují přívalové povodně. Zejména v místech s nedostatečnou retenční schopností krajiny dochází k významným škodám na majetku. Je krajina na území Vaší obce přívalové povodně připravena? Jak postupovat při ochraně obce a stanovení účinných opatřená se můžete dočíst níže.

Přívalové povodně se vyznačují zejména svým rychlým vývojem, vysokou intenzitou a krátkým trváním. Během několika desítek minut dochází k plošnému odtoku po svazích, koncentrovanému povrchovému odtoku, zaplavení pozemních komunikací, majetku obcí i občanů a následně také k prudkému vzestupu vodní hladiny na drobných vodních tocích.

Co je největším problémem?

Přívalové povodně jsou nebezpečné právě kvůli svému rychlému a nečekanému nástupu. Na našem území se mohou vyskytnout kdekoliv. Extrémní srážkové úhrny nestačí intenzivně využívaná zemědělská krajina pojmout. Voda se koncentruje do odtokových drah a dochází tak nejen ke škodám na zemědělské půdě, ale také k zanášení propustků, ucpání mostních profilů, zaplavení domů i obecního majetku a dalším škodám.

Je možné se na přívalové povodně připravit?

Přívalové povodně nelze s dostatečnou přesností předpovědět. Je však možné zvýšit retenční schopnost krajiny a vybudovat vhodná opatření ke snížení škodlivých dopadů přívalových srážek.

Prvním krokem pro řešení problémů s přívalovými povodněmi je zpracování komplexní studie odtokových poměrů. Studie vychází zejména z podrobného terénního průzkumu, analýzy dostupných podkladů a hydrologického modelování. Výsledkem studie je několik variant návrhů opatření v krajině.

Jak studie odtokových poměrů vzniká?

Nejprve se provede terénní šetření. Na základě výsledků terénního šetření a hydrologického modelu s podkladem digitálního modelu terénu a historických zkušeností jsou identifikovány dráhy soustředěného povrchového odtoku včetně směrů, intenzity odtoku, a další hydrologické ukazatele (velikost povodí, průměrný sklon, využití území apod.). Výsledky modelování jsou ověřeny v terénu. Pro jednotlivé kritické profily jsou vypočteny kulminační průtoky a objemy odtoku v kritickém profilu pomocí hydrologického modelu. Studii vhodně doplňuje stanovení erozního ohrožení území. Vše je zpracováno přehlednou formou mapových výstupů a textové zprávy.

Ukázka drah soustředěného odtoku v povodí kritického profilu (obec Voděrady)

V řešeném území je navržen komplexní systém krajinných prvků, protipovodňových a protierozních opatření včetně základních technických prvků. Analýza dostupných podkladů a historických map napomůže k lokalizaci těchto opatření.

Opatření jsou navrhována jako multifunkční s posouzením možnosti zapojení do ÚSES a začlenění do ÚP obce. Navržena jsou variantní řešení opatření a je určena jejich priorita. V rámci studie budou návrhy opatření projednány s rozhodující částí uživatelů půdy a vlastníků pozemků. Obec tak získá komplexní podklad pro plánování vodohospodářských a krajinných opatření v obci, na který může navázat dalšími stupni projektové přípravy pro následné vybudování opatření.

Ukázka návrhů opatření v povodí kritického profilu (obec Voděrady)
Ukázka návrhů opatření v povodí kritického profilu (obec Voděrady)

Co se bude dít po dokončení studie?

Po dokončení studie Vám rádi pomůžeme s nalezením vhodného dotačního titulu pro projektovou dokumentaci a následnou realizaci vybraných opatření.

Zajistíme získání dotace a komplexní dotační management na klíč. (dotace2021-2027.cz)