Vodohospodářské projekty

NABÍZÍME

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ

Přívalové povodně

Posouzení kritických bodů a povodí, odkud přicházejí přívalové povodně. Doporučené změny využití území, stanovení odtokových parametrů včetně návrhů opatření.

Plocha povodí

Zhodnocení ohrožení celého katastru z hlediska vodní a větrné eroze a zadržení vody v krajině.
Návrhy protipovodňových a protierozních opatření ve studované oblasti.

Záplavová území

Výpočet rozlivových čar na malých tocích, určení ohrožených objektů v daném území.
Stanovené kritických linií a míst omezujících odtokové poměry včetně mapových výstupů.

STUDIE, KONCEPCE A ODBORNÉ ANALÝZY

Strategie boje
proti suchu

Vytvoření strategie pro obce z důvodu zvyšující

se četnosti výskytu období sucha a potřebné adaptace naší krajiny na klimatickou změnu.
Zhodnocení území, návrhy vhodných opatření a propojení s aktuálními informačními portály a mapovými výstupy.

Hospodaření s vodou na území obce

Komplexní zhodnocení hospodaření s vodou
v obci. Na základě terénního šetření vytipování problémových lokalit, návrhy řešení a jejich vizualizace.

Posouzení vodních nádrží

Zmapování kritických míst na vodních nádržích, vodních tocích i z hlediska odtoku v krajině při přívalových povodních.
Vytvoření katalogových listů objektů včetně popisu aktuálního stavu, návrhů opatření a fotodokumentace.

Povodňové prohlídky

Terénní průzkum v katastru obce (na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v záplavovém území).
Probíhají v součinnosti s povodňovým orgánem a správci vodních toků, podrobná fotodokumentace a mapové výstupy.

Stanovení SPA

Geodetické zaměření daného úseku toku a následné zpracování konsumpční křivky se stanovením úrovní stupňů povodňové aktivity. Vypracování závěrečné zprávy terénního šetření včetně fotodokumentace.

Vizualizace

Vizualizace dat

PASPORT KANALIZACE

Pasport vodovodu a kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném  majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci kanalizační sítě. V rámci pasportu jsou zaměřeny a následně v vykresleny jednotlivé kanalizační šachty a vpusti, liniové vedení kanalizace a další prvky na přání zákazníka. Možnost zajištění kamerových zkoušek. Zjištění případných vad, zpracování mapových podkladů

Pasport splaškové kanalizace

Provádíme komplexní pasport kanalizační sítě včetně vpustí, šachet a dalších objektů

Pasport dešťové kanalizace

Provádíme komplexní pasport dešťové kanalizace včetně vpustí, šachet a dalších objektů

Pasport jednotné kanalizace

Provádíme komplexní pasport jednotné kanalizační sítě včetně vpustí, šachet a dalších objektů.

UKÁZKA NAŠÍ TVORBY

REFERENCE

DALŠÍ NAŠE SLUŽBY

Společnost ENVIPARTNER, s. r. o. již přes 10 let poskytuje široké spektrum služeb, které se věnují dotačnímu poradenství, krizovému řízení, vodohospodářským studiím, strategickým dokumentům, pasportizaci a vývoji GIS aplikací na míru.

Mezi hlavní produkty společnosti patří: