Stanovení SPA

Stanovení SPA spočívá v geodetickém zaměření daného úseku toku a následném zpracování konsumpční křivky se stanovením úrovní stupňů povodňové aktivity. Posléze dojde k vypracování závěrečné zprávy terénního šetření včetně fotodokumentace. SPA budou zanesena do povodňového plánu dané obce.