Přívalové povodně

Posouzení kritických bodů a povodí, odkud přicházejí přívalové povodně. Doporučené změny využití území, stanovení odtokových parametrů včetně návrhů opatření.

Studie odtokových poměrů s důrazem na přívalové povodně se zabývá posouzením kritických bodů a povodí, odkud přicházejí přívalové povodně. Na základě terénního šetření jsou zmapovány kritické lokality. Výpočet hydrologického modelu společně s historickými povodněmi napomůže k navržení vhodných opatření v krajině.