Posouzení vodních nádrží

Při posouzení vodních nádrží dojde ke zmapování kritických míst na vodních nádržích, vodních tocích i z hlediska odtoku v krajině při přívalových povodních. Budou vytvořeny katalogové listy objektů včetně popisu aktuálního stavu, návrhů opatření a fotodokumentace.